Podstawa prawna działalności Powiatowego Zespołu Szpitali

Wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Wojewody Dolnośląskiego
  Decyzja z dnia 09.10.2003r. nr księgi 000000002093
 
Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000186473 z dnia 07.01.2004r.
  Sąd Rejonowy we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 
Decyzja Urzędu Skarbowego w sprawie nadaniu numeru identyfikacji podatkowej z dn. 15.01.2004r. NIP 9111847075
 
Zaświadczenie Urzędu Statystycznego o numerze identyfikacyjnym REGON 932966540 z dn. 13.01.2004r.

Sposoby stanowienia aktów publiczno-prawnych:
1. Decyzje w sprawie zatwierdzenia statutu, zmian do statutu i innych zadań wynikających z Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 Nr 112 poz. 654 z późn. zm.) podejmuje Rada Powiatu Oleśnickiego w drodze podejmowania uchwał.
 
2.Dyrektor podejmuje i zatwierdza system aktów prawa wewnętrznego : zarządzenia, regulaminy, procedury i instrukcje systemu zarzadzania jakością.

Dostęp do informacji publicznej- reguluje Ustawa z dn. 06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. 2001 r. nr 112, poz. 1198)

Zasady dostępu do informacji publicznej 

1 stycznia 2002 r. weszła w życie ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych.

Ustawa nakazuje organom władzy państwowej (i innym podmiotom) udostępniać każdą informację o sprawach publicznych, tj. informację publiczną (art. 1 ust. 1). Wyjątek stanowią informacje niejawne (art. 5 ust. 1). 
Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych. Na prawo do informacji publicznej składają się uprawnienia do:
uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
wglądu do dokumentów urzędowych,
dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Prawo to przysługuje każdej osobie (art. 2 ust. 1). Od osoby występującej o informację publiczną nie wolno żądać uzasadnienia wniosku (art. 2 ust. 2).

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UDOSTĘPNIANIU

Ogólna zasada udostępniania każdej jawnej informacji o sprawach publicznych jest sprecyzowana w rozdziale 2 ustawy. Wskazano tam wprost jakie informacje podlegają upublicznianiu. 
Są to m.in. informacje o:
organach władzy publicznej - w tym o ich statusie prawnym, organizacji, kompetencjach, majątku, osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach;
zasadach funkcjonowania organów władzy publicznej - w tym o sposobach załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach; 
polityce władz - w tym o zamierzeniach, projektach aktów normatywnych, programach dotyczących realizacji zadań publicznych;
danych publicznych - w tym dokumentach urzędowych, stanowiskach w sprawach publicznych zajętych przez funkcjonariuszy publicznych, treści wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, informacji o stanie państwa; 
majątku publicznym. 

Na mocy ustawy mają być jawne i dostępne posiedzenia kolegialnych organów władzy pochodzących z wyborów. Ustawa nakazuje sporządzać i udostępniać stenogramy lub protokoły z obrad. 

Ustawa definiuje ponadto pojęcie dokumentu urzędowego, który podlega upublicznianiu. Dokumentem urzędowym jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy (art. 6 ust. 2).

bip.gov.pl

strona główna BIP