POLITYKA RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy, 56-400 Oleśnica, ul. Armii Krajowej 1
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pzsolesnica.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa NFZ, ubezpieczyciele, laboratoria analityczne, pracownie RTG
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat, 
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa
 
MONITORING 

  • administratorem systemu monitoringu jest Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy, ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica
  • monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym
  • podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora
  • zapisy z monitoringu przechowywane będą do nadpisania
  • osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych
  • osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • kontakt do Inspektora Ochrony Danych: email iod@pzsolesnica.pl

bip.gov.pl

strona główna BIP