Przedmiot działalności

Powiatowy Zespół Szpitali działa w oparciu o:
Ustawę o zakładach opieki zdrowotnej,
Inne przepisy dotyczące funkcjonowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
Statut,
Regulamin.

Do zadań szpitala należy udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia. Świadczeniem zdrowotnym są działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, a w szczególności związane z :
profilaktyką i lecznictwem stacjonarnym,
ratownictwem medycznym,
opieką ambulatoryjną,
opieką nad kobietą (w tym nad ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem oraz noworodkiem),
rehabilitacją leczniczą i neurologiczną,
badaniem diagnostycznym ( w tym analityką medyczną ),
pielęgnacją chorych,
orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia,
działaniami profilaktycznymi oraz szczepieniami ochronnymi ( w ramach procedur medycznych ),
pielęgnacją niepełnosprawnych i opieką nad nimi,
opieką paliatywną i długoterminową,
podstawową opieką medyczną.

bip.gov.pl

strona główna BIP